Ardema

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
tel: 722 398 168 e-mail: sklep@ardema.pl

Regulamin

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Klient dokonujący

zamówienia w sklepie ardema.pl, w momencie dokonywania zakupu zgadza się na

przetwarzanie przez firmę Ardema s.c. właściciela ardema.pl, swoich danych osobowych,

podanych dobrowolnie za pośrednictwem właściwego formularza.

Ardema.pl informuje iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Ardema s.c. z siedzibą w Częstochowie,

  ul. Warszawska 298, NIP: 9492015442, sklep@ardema.pl

 2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy

  kupna-sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie firmy. Przetwarzanie

  wystąpi na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 3. Dane osobowe są przechowywane na serwerach firmy Redhand Łukasz Sypek z siedzibą w

  Częstochowie, ul. Karkonoska 8, NIP: 5732510803 dane mogą zostać usunięte w dowolnym

  momencie na żądanie – zwracając się do firmy Ardema z pismem na adres sklep@ardema.pl .

 4. Odbiorcami (Procesorami Powierzenia) powierzonych danych osobowych będą:
  - dostawcy systemów informatycznych i usług IT
  - operatorzy pocztowi i kurierzy

 5. Dane Osobowe znajdujące się na zewnątrz przesyłki zawierającej zamówiony towar, takie

  jak Dane Osobowe na etykiecie przesyłki, są widoczne dla stron trzecich, co jednak nie może

  być uznane za podstawę rozpoznania Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.

 6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i

  ograniczenia przetwarzania.

 7. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna,

  iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia

  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 8. Podanie wskazanych danych osobowych jest wymagane przez ardema.pl w celu zawarcia i

  wykonania umowy kupna-sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych

  przez ardema.pl jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

WIADOMOŚCI OGÓLNE

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby:

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze

Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te

powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego.

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze

indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN SKLEP

                §1

Objaśnienia:

· Adres - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, kod pocztowy oraz miejscowość.

· Adres przedsiębiorcy:

Ardema s.c. ul. Warszawska 298, 42-200 Częstochowa

NIP 9492015442

· Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.ardema.pl

zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

· Dane kontaktowe:

Ardema s.c. ul. Warszawska 298, 42-200 Częstochowa

e-mail: sklep@ardema.pl

tel: 603 470 970, 722398168

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w

cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.ardema.pl

· Dowod zakupu – faktura wystawione zgodnie z Ustawą o podatku

od towarow i usług z dnia 11 marca 2004 roku z poźniejszymi zmianami i innymi

stosownymi przepisami prawa.

· Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym

produkcie.

· Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a

posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu

związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

· Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z poźniejszymi

zmianami.

· Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych

i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym

praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

· Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z

wykonywanej jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

· Koszyk – lista produktów sporządzona na podstawie oferowanych w sklepie produktów -

wyborów Kupującego.

· Kupujący – Konsument oraz Klient.

· Miejsce wydania rzeczy – adres lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez

Kupującego.

· Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do

odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

· Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod

adresem www.ardema.pl

· Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

· Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem

zamówienia, a która podana jest w sklepie www.ardema.pl jako jednostka

miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

· Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

· Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

· Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w

zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

· Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

· Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ardema.pl pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

· Sprzedający:

Ardema s.c.

ul. Warszawska 298, 42-200 Częstochowa

Nip 9492015442

e-mail: marketing@ardema.pl

tel: 603 470 970, 722398168

· System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i

oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i

odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego

rodzaju sieci urządzenia końcowego, określany Internetem.

· Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

· Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu

Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i

umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964

roku w przypadku Kupujących.

· Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

· Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

· nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w

umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

· nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

· nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy

zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej

przeznaczenia;

· została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym,

· w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały

wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi

odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji

otrzymanej od Sprzedającego,

· nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub

osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej

oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku

towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent,

chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł

znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy,

albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

· Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo

jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub

rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

· Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu

określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności,

miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia

umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2

Warunki ogólne

· Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym

regulaminem.

· Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

· Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy

wolne od wad.

· Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są

cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy,

który określony jest w cenniku dostaw.

· Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu

cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby

trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

· Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych

postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości

następuje w postaci:

· potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia,

faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu

w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do

samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

· dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca

wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od

umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

· Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków

porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z

umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę

umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

· Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania

sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub

nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z

zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości

poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na

funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera,

Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu

uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.ardema.pl, należy je wszystkie

wyłączyć.

· Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu

ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien

podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są

ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w

tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w

każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w

sklepie www.ardema.pl

· Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3

Zawarcie umowy i realizacja

· Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

· W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące

czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

· dodanie do koszyka produktu,

· wybór rodzaju dostawy,

· wybór rodzaju płatności,

· wybór miejsca wydania rzeczy,

· złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję”.

· Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

· Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a

zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności

elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

· Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez

Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 72 godzin od złożenia

zamówienia.

· Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po

zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu

płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie

Sprzedającego.

· Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub

części wartości zamówienia .

· Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla

zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach

produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

· Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem

sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego

przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi

załącznikami, o których mowa w §2.

§4

Prawo do odstąpienia od umowy

· Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do

odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia

kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

· Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania

rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

· Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego

wzór stanowi załącznik - formularz dostępny pod adresem www.ardema.pl lub

w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

· Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej

niż pisemna forma.

· Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu

umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o

odstąpieniu od umowy.

· W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

· Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie

później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu

wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

· Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny

koszt i ryzyko.

· Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na

nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie

przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub

przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa

konsumenckiego.

· Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej

przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza

konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

· Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania

oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci

Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, bez kosztu dostarczenia

rzeczy

· Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności,

jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób

płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

· Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do

chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej

odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

· Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do

odstąpienia od umowy:

· w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy,

· w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb,

· w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub

mająca krotki termin przydatności do użycia,

· w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu,

· w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

· w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo

programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

· o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez

przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,


§5

Rękojmia

· Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza

odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

· Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w

art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

· W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed

upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili

przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

· Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

· złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,

· złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta

wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już

wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość

obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu

prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

· Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady

żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia

wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez

Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze

sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności

kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej

wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny

sposób zaspokojenia.

· Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

· Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

· żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

· żądać usunięcia wady.

· Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę

w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

· Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli

doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez

kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem

doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

· W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od

Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną

od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym

kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego

zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny

rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument

jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo

Sprzedającego.

· Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt

Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na

rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta

byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz

Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania

obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na

koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

· Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4.

· Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany

rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

· Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

· oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny,

· oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

· żądania wymiany rzeczy na wolną od wad,

· żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie

Konsumenta.

· Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed

upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem

sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy

Konsumentowi.

· Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od

wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie

wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a

jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu

wydania rzeczy Konsumentowi.

· W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności

rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy

Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy

stwierdzone przed upływem tego terminu.

· W terminach określonych w §4 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od

umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli

Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do

złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z

chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

· W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z

tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z

tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Odpowiednio stosuje się rownież do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do

wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna

biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub

bezskutecznego zakończenia mediacji.

· Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje

się §4 z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się

o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek

powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą

trzecią stało się prawomocne.

· Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy

albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że

zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem

okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności

może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu,

przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w

jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu

kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na

zasadach ogólnych.

· Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu

rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

§6

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

· Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu

jest Sprzedający.

· Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu

usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu

zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie

przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej

chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych

osobowych.

· Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych

wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce

prywatności, która znajduje się pod adresem www.ardema.pl

§7

Postanowienia końcowe

· Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw

Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku

niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający

deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce

zakwestionowanego przepisu regulaminu.

· O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni

drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).

Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego

regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do

obowiązującego stanu prawnego.

· Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin

(www.ardema.pl. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie

opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego

przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej

korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako

obowiązującego.

· W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie

obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę,

rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W

ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.